ورود |عضويت پنج شنبه 28 تیر ماه 1403
سوالات آزمون مکاتبه ای آشنایی با اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

 

1- سرمایه شرکت تعاونی چگونه است؟

الف- متغیر و محدود         ب- نامتغیر         ج-نامتغیر و محدود          د-متغیر و نامحدود

 

2- مطالبات شرکت از اعضاء جزء کدامیک از مطالبات  می باشد؟

الف- مطالبات عادی          ب-مطالبات مشکوک الوصول      ج- مطالبات ممتازه     د-مطالبات رسمی

 

3-سهام شرکت تعاونی ------  و ------  است .

الف-بی نام و قابل انتقال   ب- بی نام و غیر قابل انتقال     ج-با نام و قابل انتقال   د-با نام و غیر قابل انتقال

 

4- ارکان شرکت عبارتند از :

الف- هیئت مدیره، بازرسان، مدیرعامل                      ب- مجمع عمومی، بازرسان، مدیرعامل

ج-مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان                   د- مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل

 

5-تغییر موارد اساسنامه جزء وظایف کدامیک می باشد؟

الف-مجمع عمومی عادی    ب-مجمع عمومی فوق العاده            ج-هیئت مدیره     د-سازمان مرکزی

 

6-جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده با حضور چه تعداد از اعضاء رسمیت پیدا خواهد کرد؟

الف-اکثریت اعضاء           ب-سه چهارم اعضاء        ج-نصف +1        د-حداقل 7 نفر

 

7-مدت خدمت هیئت مدیره -----سال مالی و بازرسان ----- سال می باشد.

الف-1سال،1سال             ب-1سال،3 سال             ج-3سال،1سال               د-3سال،3سال 

 

8-جلسات هیئت مدیره با حضور چند نفر رسمیت می یابد و هر عضو هیئت مدیره دارای چند رای می باشد؟

الف-اکثریت،یک رای        ب-همه اعضاء،یک رای           ج-نصف+1، 2رای    د-یک چهارم،یک رای

 

9- کدام یک از وظایف هیئت مدیره نمی باشد ؟

الف- قبول درخواست عضویت                 ب- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات  به مجمع عمومی

ج دریافت استعفای هر یک از  اعضای هیئت مدیره             د- انحلال شرکت

 

10- نماینده  قانونی شرکت چه کسی است ؟

الف- مدیرعامل    ب هیئت مدیره                         ج بازرس        د- مجمع عمومی

 

11-کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت می نماید، در چه صورتی معتبر خواهد بود ؟

الف- با تصویب هیئت مدیره ،  با امضای همه اعضای هیئت مدیره.

ب-  با تصویب هیئت مدیره ، با امضای مدیرعامل ومهر شرکت .

ج با تصویب مجمع عمومی ، امضای همه اعضای هیئت مدیره .

د- با تصویب هیئت مدیره ، با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت .

 

12- نظارت بر اجرای پیشنهادها و تذکرهای سازمان مرکزی تعاون روستایی از وظایف  .............. است.

الف-مدیرعامل     ب- بازرسان                   ج- هیئت مدیره               د-اداره تعاون روستایی شهرستان  

 

13-شرکت می تواند وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخایرخود را چگونه مصرف کند؟

الف-با تصویب هیئت مدیره، برای خرید اوراق قرضه دولتی ، تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی

ب- با تصویب مجمع عمومی عادی، برای خرید اوراق قرضه دولتی

ج با تصویب مجمع عمومی عادی، برای تودیع وجوه به صورت سپرده  ثابت در بانک کشاورزی

د- موارد ب و ج

 

14- حسابرسی شرکت تحت نظر ............. صورت می گیرد.

الف- بازرسان                                                      ب هیئت مدیره                        

ج سازمان مرکزی تعاون روستایی  ایران               ج سازمان تعاون روستایی استان .

 

15- پیشنهاد ادغام باید به تصویب ............ برسد.

الف- مجمع عادی هر دو شرکت                  ب  هیئت مدیره هر دو شرکت

ج مجمع فوق العاده هر دو شرکت              د- اداره تعاون روستایی شهرستان

 

16- هر یک از اعضای شرکت در صورت مخالفت با ادغام، تا چه مدت می تواند نظر خود را اعلام کند؟

الف- حداکثر یک ماه         ب- حداقل یک ماه           ج-حداکثر یک هفته          د- یک ماه

 

17-در کدام مورد شرکت منحل می شود؟

الف- تصمیم مجمع  عمومی فوق العاده         ب کاهش تعداد  اعضاء از حد نصاب قانونی

ج- کاهش سرمایه                                   د- همه موارد

 

 

18- در تصفیه امور شرکت ، مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده ، بر اساس چه قانونی انجام خواهد گرفت ؟

الف- قانون شرکتهای تجاری                       ب- قانون شرکتهای سهامی

ج قانون سازمان مرکزی                                     د- قانون شرکتهای تعاونی

 

19- میزان مسئولیت اعضاء در شرکت به چه میزان است ؟

الف- متناسب با میزان مشارکت  در امور شرکت         ب اعضاء مسئولیتی ندارند

ج- محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنها                 د- هیچکدام

 

20- در صورت تساوی آراء در مجمع عمومی عادی، رای طرفی نافذ خواهد بود که ---------- به آن طرف رای داده است.

الف- رئیس مجمع            ب- نایب رئیس               ج- هر دو مورد                د- هیچکدام

 

21- دعوت جلسات مجامع عمومی باید چند روز قبل به اطلاع اعضاء برسد؟

الف- یک ماه قبل                         ب-لااقل 15 روز قبل    ج-لااقل 3 هفته قبل         د-حداکثر15روز

 

22- درچه صورتی مجامع عمومی تشکیل می گردد؟

الف- درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره             ب-درخواست بازرس یا بازرسان

ج- درخواست حداقل یک پنجم اعضای شرکت              د- همه موارد

 

23- نحوه انتخاب مدیرعامل و وظایف  او بر طبق آئین نامه ای  خواهد بود که  به ------- و به  ------ برسد.

الف- پیشنهاد مدیرعامل، تصویب مجمع عمومی                     ب-پیشنهاد هیئت مدیره، تصویب مجمع عمومی عادی

ج- پیشنهاد هیئت مدیره، تصویب هیئت مدیره                      د- پیشنهاد هیئت مدیره، تصویب سازمان تعاون روستایی

 

24- رسیدگی به  حسابهای شرکت توسط بازرس حداقل سالی چند بار انجام می شود ؟

الف- حداقل یک بار          ب-حداقل 2 بار               ج- حداقل 2 بار               د- هیچکدام

 

25-بازرس یا بازرسین  چگونه می تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند .

الف- حق شرکت درجلسات را ندارند                         ب- بدون حق رای در جلسات شرکت می کنند

ج-با اجازه رئیس هیئت مدیره در جلسه شرکت می کنند         د- هر کدام دارای یک حق رای می باشد

 

26-در چه صورت غیبت در جلسات هیئت مدیره ، به منزله استعفاء تلقی می شود ؟

الف- غیبت غیر موجه در 3 جلسه  که در طی 2 ماه  تشکیل شده باشد

ب- غیبت در 2 جلسه  که طی 2 ماه تشکیل شده باشد

ج- غیبت در 3 جلسه

د- غیبت غیر موجه در 2 جلسه  که طی 3 ماه تشکیل شده باشد

 

27- هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای هزینه های جاری شرکت اختصاص داده نشده باشد به چه حسابی منظور می شود ؟

الف- حساب ذخیره احتیاطی                        ب- حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم

ج حساب سرمایه                                  د- حساب ذخیره قانونی

 

28-کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره  رد شده باشد حق دارد  اعتراض خود را به چه کسی تسلیم کند؟

الف- خود هیئت مدیره      ب-مدیرعامل      ج-بازرس یا بازرسان       د-مجمع عمومی

 

29-خروج از عضویت شرکت به چه نحوی می باشد؟

الف- اختیاری است                       ب-با تصویب هیئت مدیره                        

ج-با تصویب مجمع عمومی              د-بایدزیان وارده را جبران کند

 

30- هر عضو مجاز به داشتن حداکثر ............مقدار از کل سرمایه شرکت می باشد.

الف- یک دوم                 ب- یک چهارم               ج یک ششم                د- یک هفتم

                       

 

 

 

پاسخنامه  آزمون  مکاتبه ای

آشنایی با اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی

ویژه اعضای شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی

 

نام و نام خانوادگی :                                   نام پدر :

محل تولد :                                              شماره شناسنامه :

میزان تحصیلات :                                    نام شرکت تعاونی :

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

16

 

 

 

 

2

 

 

 

 

17

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18

 

 

 

 

4

 

 

 

 

19

 

 

 

 

5

 

 

 

 

20

 

 

 

 

6

 

 

 

 

21

 

 

 

 

7

 

 

 

 

22

 

 

 

 

8

 

 

 

 

23

 

 

 

 

9

 

 

 

 

24

 

 

 

 

10

 

 

 

 

25

 

 

 

 

11

 

 

 

 

26

 

 

 

 

12

 

 

 

 

27

 

 

 

 

13

 

 

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

 

 

29

 

 

 

 

15

 

 

 

 

30

 

 

 

 

موفق  و سربلند  باشید

امتیاز :

 

 

 

 

اداره آموزش سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 358
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 358

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1656413
Visitors بازديد هاي امروز: 347
Visitors بازديد هاي ديروز: 660
JavaScript Free Code
Copyright (c) 1403/04/28 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا