ورود |عضويت يكشنبه 03 تیر ماه 1403
آشنایی با اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان

سوالات آزمون  مکاتبه ای

 

 

1-کدام یک از موارد زیرجزو شرایط عضویت در شرکت تعاونی روستایی زنان نمی باشد ؟

الف) پرداخت حداقل بهای ده سهم              ب) درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

ج) ساکن در حوزه عمل شرکت                   د) عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع  عملیات مشابه

 

2-طبق ماده  7 اساسنامه خروج از عضویت به چه نحو می باشد؟

الف) با تصویب هیئت مدیره                                              ب ) بدلیل عدم رعایت مقررات اساسنامه

ج ) اختیاری است                                                   د ) باید زیان مادی و معنوی شرکت جبران شود

 

3- تصمیم گیری  در خصوص عضویت کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد با کیست ؟

الف) مدیرعامل   ب ) بازرس و در صورت نبود بازرس، اداره شهرستا ن   ج) مجمع عمومی   د) هیچکدام

 

4- بازپرداخت ارزش اسمی سهام عضوی که رابطه عضویت او با شرکت  قطع شده است حداکثرچه مدت به طول می انجامد؟

الف) 6 ماه                      ب) سه ماه                      ج ) بلافاصله پرداخت میگردد          د) یکسال

 

5- هر سهم در شرکتهای تعاونی به چه مقدار می باشد؟

الف)1000 ریال              ب) 10000 ریال             ج) 100000 ریال            د) 1000000 ریال

 

6- هر عضو مجاز به داشتن حداکثر چه مقدار از کل سرمایه شرکت می باشد؟

الف) یک دوم                  ب ) یک چهارم               ج ) یک ششم                             د ) یک هفتم 

 

7- در چه صورت کسی که از عضویت شرکت استعفا داده می تواند مجدداً به عضویت شرکت درآید ؟ 

الف)تصویب هیئت مدیره                                                   ب ) داشتن شرایط مقرر در اساسنامه

ج ) خرید حداقل تعداد سهامی که قبلاً در شرکت داشته                       د) تمامی موارد

 

8- میزان مسئولیت اعضاء در شرکت به چه میزان می باشد ؟

الف) متناسب با میزان مشارکت در امور شرکت                                   ب ) محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنهاست .

ج ) اعضاء مسئولیتی ندارند و مدیرعامل مسئول است              د ) هیچکدام .

 

9- ارکان شرکت را نام ببرید؟

الف) مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان                            ب ) مدیرعامل، هیئت مدیره، بازرسان

ج ) مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل                      د) مجمع عمومی، بازرسان، مدیرعامل


 

10-تصویب آئین نامه های داخلی شرکت در کدام مجمع صورت می پذیرد ؟

الف) مجمع عمومی عادی    ب) مجمع عمومی فوق العاده      ج ) موارد الف و ب       د)مجمع اختصاصی

 

11- مجمع عمومی فوق العاده در نوبت دوم با حضور حداقل چقدر از اعضا یا وکلای آنها رسمیت پیدا می کند ؟

الف)سه چهارم اعضاء        ب ) نصف اعضاء              ج )نصف +یک                 د) 7 نفر

 

12- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای حداقل چه تعداد از اعضای حاضردر جلسه گرفته می شود ؟

الف) 7 نفر                      ب)سه چهارم                  ج ) نصف + 1          د)موافقت تمامی اعضاء

 

13-دعوتنامه جلسات مجامع عمومی حداقل چند روز قبل باید به اطلاع اعضاء رسانده شود ؟

الف)ده روز                      ب)دو هفته                      ج )پانزده روز                  د) سه هفته

 

14- درخواست تشکیل مجمع عمومی توسط چه کسانی صورت می پذیرید؟

الف) بازرس یا بازرسان     ب) حداقل یک پنجم اعضاء           ج ) اداره شهرستان          د) همه موارد

 

15- در جلسات مجمع عمومی هر عضو حداکثر حق چند رای دارد ؟

الف) یک رای                                          ب ) به تعداد سهام                     

ج ) یک رای خود+ سه رای با وکالت                        د) یک رای خود + 2 رای با وکالت

 

16- در صورتی که آرای موافق و مخالف در هیئت مدیره مساوی باشد رای طرفی که .......در آن است، نافذ خواهد بود.

الف) مدیرعامل                ب ) رئیس هیئت مدیره

ج ) نائب رئیس               د ) بازرس 

 

17- هیئت مدیره شرکت توسط چه کسانی و برای چه مدت  انتخاب می گردد؟

الف ) مجمع عمومی، سه سال مالی                          ب ) رئیس هیئت مدیره، یکسال مالی

ج ) مجمع عمومی، سه سال                                    د ) رئیس هیئت مدیره، یکسال

 

18-طبق ماده 34 اساسنامه در چه صورت  موضوعی که در دستور جلسه نیست قابلیت بررسی  شدن در مجمع عمومی را دارد؟

الف) حداقل 5 روز قبل از مجمع پیشنهاد شود، بررسی آن در مجمع تصویب شود و در جلسه بعد از تنفس که حداقل 20 روز و حداکثر 30 روز بعد تشکیل می گردد رای گیری شود.

ب) حداقل ده روز قبل از مجمع پیشنهاد شود و در صورت تصویب  بررسی  همان مجمع رای گیری شود.

ج ) حداقل 10 روز قبل از مجمع پیشنهاد شود و دعوتنامه جدیدی به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

د ) حداقل 10 روز قبل از مجمع  پیشنهاد شود و در جلسه ای که حداکثر 48 ساعت بعد تشکیل می شود بررسی می شود .

 

19- اگر در جلسه مجمع عمومی تصمیمی اتخاذ نشود، جلسه بعد باید حداکثرچه زمانی تشکیل شود ؟

الف) 24 ساعت بعد          ب ) 48 ساعت بعد                  ج ) 5 روز بعد                 د ) 10 روز بعد

 

20- شرکت با اعضای هیئت مدیره یا بازرسان با چه شرایطی معامله می کند ؟

الف) اجازه معامله با افراد فوق را ندارد.

ب) بمنظور افزایش انگیزه  مطابق با میل آنها و منافع شرکت معامله می کند.

ج ) مطابق با مقررات و ضوابطی  که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده معامله می کند.

د) بستگی به شرایط شرکت دارد.

 

21- مجمع عمومی چند نفر را به عنوان هیئت مدیره  و چند نفر را  بعنوان بازرس انتخاب می نماید ؟

الف) پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره، 2 نفر عضو علی البدل  هیئت مدیره و 2 نفر بازرس.

ب ) پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 نفر بازرس.

ج ) سه نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 1 نفر بازرس.

د) سه نفر عضو اصلی هیئت مدیره ، دو نفر عضو علی البدل  هیئت مدیره  و 1 نفر بازرس.

 

22- آیا اعضا می توانند قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی که به بررسی گزارش حسابرسی  و ترازنامه شرکت می پردازد از حسابها  و ترازنامه  اطلاع پیدا کنند ؟

الف) خیر، بررسی ترازنامه با بازرس شرکت می باشد.

ب ) در صورت موافقت هیئت مدیره  شرکت  .

ج )  بله، از 10 روز قبل از مجمع می توانند با مراجعه به شرکت اسناد را دریافت و مطالعه کنند .

د ) خیر در صورت ابهام  بعد از مجمع می توانند با مراجعه به شرکت از حسابها و ترازنامه اطلاع حاصل کنند .

 

23- طبق ماده 75 اساسنامه در صورتیکه دو شرکت قصد ادغام شدن در یکدیگر را داشته باشند و عضو شرکت با اینکار مخالف باشد نظر خود را  حداکثر تا کی و به چه کسی می تواند اعلام کند ؟

الف) دو هفته -  بازرس                                                     ب ) یک ماه سازمان مرکزی

ج ) یک ماه شرکت و نماینده سازمان تعاون روستایی               د) دو هفته مدیرعامل

 

24- در چه صورتی شرکت منحل می گردد؟

الف ) تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

ب ) عدم رعایت قوانین و مقررات پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله سازمان تعاون روستایی شهرستان ذیربط

ج ) توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

د) همه موارد

 

25- در تصفیه شرکت ، حق تقدم در پرداخت تعهدات  از محل  دارائی شرکت با کدام مورد است ؟

الف) پرداخت سهام اعضاء

ب ) پرداخت  بدهیهای شرکت

ج ) انتقال  مازاد تصفیه به حساب ذهیره قانونی غیر قابل تقسیم

د) همه موارد اولویت برابر دارند

 

 

 

 

پاسخنامه  آزمون  مکاتبه ای

آشنایی با اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان

ویژه اعضای شرکتهای تعاونی روستایی زنان

 

نام و نام خانوادگی :                                   نام پدر :

محل تولد :                                              شماره شناسنامه :

میزان تحصیلات :                                    نام شرکت تعاونی :

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

14

 

 

 

 

2

 

 

 

 

15

 

 

 

 

3

 

 

 

 

16

 

 

 

 

4

 

 

 

 

17

 

 

 

 

5

 

 

 

 

18

 

 

 

 

6

 

 

 

 

19

 

 

 

 

7

 

 

 

 

20

 

 

 

 

8

 

 

 

 

21

 

 

 

 

9

 

 

 

 

22

 

 

 

 

10

 

 

 

 

23

 

 

 

 

11

 

 

 

 

24

 

 

 

 

12

 

 

 

 

25

 

 

 

 

13

 

 

 

 

امتیاز:

 

 

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 256
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 256

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1639260
Visitors بازديد هاي امروز: 210
Visitors بازديد هاي ديروز: 299
Copyright (c) 1403/04/03 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا