ورود |عضويت يكشنبه 09 مهر ماه 1402

شرح وظايف واحد حقوقی و بازرسی

 

 1- تعقيب و دفاع از دعاوي كه از طرف سازمان و يا عليه سازمان در مراجع قضايي كشور مطرح مي شود.

2- اظهار نظر حقوقي در مورد قراردادهايي كه بوسيله واحدهاي سازمان يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي تهيه ميشود.

3- تهيه پيش نويس اساسنامه ها و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي استخدامي و انظباطي شركتها و اتحاديه هاي تحت نظارت و در موارد لزوم پيشنهاد اصلاح يا تغيير آنها.

4- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي از شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و يا واحدهاي سازمان و اجراي آن پس از تائيد مقامات ذيربط سازمان.

5- رسيدگي به شكايات و گزارشات مربوط به تخلفات كاركنان و مديران شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و واحدهاي سازمان و اعلام جرم عليه مديران خاطي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني برابر اختيارات تفويضي در حدود قوانين و مقررات موجود.

6- تهيه پاسخ در مورد شكاياتي كه از خارج از سازمان دريافت مي شود.

7- اقدام‌ در جهت‌ استيفاء حقوق‌ سازمان‌ از طريق‌ طرح‌، تعقيب‌ ، دفاع‌ و ساير اقدامات قانوني مربوط به دعاوي‌ سازمان تعاون روستائي ايران و عندالإقتضا (حسب تفويض نمايندگي در مراجع قضائي) تشكلهاي تعاوني تحت پوشش در كليه‌ مراحل‌ رسيدگي‌

8-  ارائه‌ مشاوره‌ به‌ كليه‌ اشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان در صورت نياز در خصوص‌ انتخاب‌ وكلاء و مشاورين‌

9- تعيين‌ نماينده‌ حقوقي‌ و قضائي در هيأت‌ها ، شوراها و كميسيونهاي‌ مختلف‌ و مراجع قضايي در چارچوب‌ وظايف‌ محوله‌

10- تهيه‌، تنظيم‌ و پيشنهاد دستورالعمل‌ ها و روشهاي‌ لازم‌ بمنظور حُسن‌ انجام‌ امور حقوقي‌ و پيشگيري‌ از وقوع‌ جرائم‌ و تخلفات‌ در سازمان با هماهنگي واحدهاي ذيربط

11- مشاوره‌، ارائه‌ طريق‌ و پاسخ‌ به‌ كليه‌ استعلامات‌ حقوقي‌ و قضايي واحدهاي سازماني و اشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان

12- بررسي‌ و اظهار نظر حقوقي‌ در مورد پيش نويس طرحها و لوايح قانوني ، اساسنامه‌ها، آئين‌ نامه‌ها ، تصويبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي‌ پيشنهادي‌ سازمان تعاون روستائي و ساير اشخاص حقوقي كه‌ بنحوي‌ با وظايف‌ سازمان مربوط‌ مي‌باشند

13-  بررسي‌ و اظهار نظر حقوقي‌ در زمينه‌ كليه‌ قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ سازمان و تشكيلات وابسته ، با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و ارائه‌ طريق‌ در خصوص انطباق با قانون ومقررات ،نحوه‌ تنظيم‌، رسيدگي‌ وپيگيري براي حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها

14- جمع‌ آوري‌، طبقه‌ بندي‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌، آراء، نظرات‌ و رويه‌هاي‌ قضايي‌ مرتبط با وظايف سازمان

15- انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي بر حسب نياز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقي و اقامه دعوي پس از تامين منابع مالي

16- حمايت قضايي و حقوقي از كاركنان سازمان تعاون روستائي و انجام مشاوره و راهنمايي قضايي به متقاضيان حمايت قضايي سازمان

17- بررسي، رسيدگي و اعلام نظر حقوقي نسبت به شكايات واصله از اشخاص حقيقي وحقوقي درحوزه وظايف سازمان

18- تهيه وتنظيم برنامه هاي بازرسي ازواحدهاي سازماني واشخاص حقوقي تحت نظارت سازمان در حوزه وظايف محوله

19- انجام سايرامور محوله درچارچوب وظايف دفتر

20- تهيه و انجام مكاتبات مربوط به تغييرات ثبتي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اعلام آن به ادارات ثبت شركتها جهت اخذ آگهي تغييرات ثبتي دستگاههاي ذيربط.

21- انجام مكاتبات مربوط به افتتاح حساب نزد بانكها به منظور واريز سهام اعضاء شركتها و اتحاديه هاي تحت نظارت.

22- شركت و حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از طريق معرفي نماينده به درخواست تشكلهاي مزبوز جهت نظارت ( كه مستلزم پيش بيني بودجه لازم جهت پرداخت حق جلسه است ).

 

 

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 330
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 330

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1471126
Visitors بازديد هاي امروز: 28
Visitors بازديد هاي ديروز: 508
Copyright (c) 1402/07/09 پرتال سازمان تعاون و روستائی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا